Tullverket

Personuppgifter och offentlighetsprincipen

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in genom våra webbplatser.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL) finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgiftsansvarig

Tullverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i alla webbtjänster på webbplatsen tullverket.se och dess underdomäner.

Ändamål för behandlingen

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter kan du se nedan angivet för varje tjänst.

 

Tullverkets webbtjänster

Vid användning av Tullverkets webbtjänster som kräver inloggning behandlar Tullverket dina personuppgifter för att:

 • identifiera dig,
 • kontrollera din inloggnings äkthet,
 • handlägga dina inlämnade handlingar, samt för att
 • arkivera din inlämnade handlingar och ditt godkännande av villkoren för tjänsten.

När vi tagit emot dina uppgifter behandlar vi dem i datasystemet. Vi kan även behandla dina uppgifter vid ett senare tillfälle om vi till exempel beslutar att göra en efterkontroll av de uppgifter som du lämnat i tulldeklarationen eller i annan handling.

Personuppgifter i Tullverkets webbtjänster

 

Tjänster för anmälan hund & katt, skjutvapen och kontanter

Vid användning av tjänsterna anmälan hund & katt, skjutvapen och kontanter behandlar Tullverket dina personuppgifter för att:

 • kontrollera anmälningspliktiga varor och kontanta medel som förs in och ut från Sveriges tullområde.

Denna information lämnar vi i enlighet med 25 § personuppgiftslagen (1998:204). Bestämmelserna om samtycke till behandling av personuppgifter finns i 10 §.

Om du anmäler dig till Tullverkets personliga tjänster måste du lämna vissa uppgifter om dig själv, såsom namn, adress och e-postadress. I tryckfrihetsförordningen respektive i offentlighets- och sekretesslagen är dessa en inkommen handling hos Tullverket och omfattas av de bestämmelser som gäller för hantering av sådana handlingar hos en myndighet. Tullverkets användning av dessa uppgifter regleras bland annat av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL).

 

Tjänsten anmälan till kurser och informationsträffar

Vid anmälan till Tullverkets aktiviteter behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • Administrera ditt deltagande i aktiviteten
 • Verkställa betalningen av eventuell avgift i samband med aktiviteten.
 • Följa upp och föra statistik över vilka organisationer och målgrupper som deltagit i Tullverkets aktiviteter. Ingen statistik sammanställs på individnivå.
 • be dig deltaga i kundundersökningar som gäller våra utbildningar.

Personuppgifter i tjänsten anmälan till kurser och informationsträffar

 

Tjänsten kundregistret

Vid användning av tjänsten behandlar Tullverket dina personuppgifter för att:

 • Publicera personuppgifterna

Tullverkets kundregister innehåller person- eller företagsnamn, adress och registreringsnummer på alla som har ett tillstånd hos Tullverket. Registreringsnumret består av Eori-nummer eller personnummer och tilläggsnummer. Registret publicerar vi på vår webbplats, tullverket.se. För dig som är enskild näringsidkare innebär framställning av registret och publiceringen på webbplatsen att vi behandlar dina personuppgifter.

Uppgifterna publiceras så att ombud och andra som fått i uppdrag av en importör eller exportör att göra en tulldeklaration enkelt får tillgång till vissa uppgifter om importören eller exportören som denne behöver för att göra tulldeklarationen. Du som är företagare har rätt att bestämma om vi får behandla dina uppgifter för publicering på webbplatsen eller inte. Du anger detta i ansökningsblanketten när du ansöker om tillstånd.

Personuppgifter i tjänsten kundregistret

 

Tjänsten prenumerera på nyhetsbrev

Vid användning av tjänsten behandlar Tullverket dina personuppgifter för att:

 • kunna skicka e-post med information till dig

Personuppgifter i tjänsten prenumerera på nyhetsbrev


Offentlighetsprincipen och uppgiftsskyldighet

Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte. Tullverket är dock, liksom andra myndigheter, skyldigt att enligt offentlighetsprincipen på begäran lämna ut en inkommen handling, om uppgifterna i handlingen inte är hemliga med stöd av en bestämmelse i sekretesslagen. Om Tullverket enligt författning är skyldig att lämna ut uppgifter i övrigt kan personuppgifter också komma att lämnas ut.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Tullverket oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:
Personuppgiftsombudet
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm

Var hittar jag lagtexten?

Bestämmelserna om behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204), i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet och i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Uppdaterad: 2017-03-13Captcha *